ارتباط با شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان