انجام آزمایشات ادواری شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار فرد و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت تعاونی، معاینات ادواری طب کار سال ۱۴۰۲ توسط تیم پزشکی صورت پذیرفت.

بررسی انطباق وضعیت بدنی همکاران با شغل فعلی آنها از جمله مهمترین اهداف معاینات ادواری طب کار می باشد.