بازدیداز نمایشگاه گروهی زندگی با ام اس هنرمندان انجمن ام اس خراسان رضوی

بازدید مدیر عامل و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان از نمایشگاه گروهی زندگی با ام اس هنرمندان انجمن ام اس خراسان رضوی