بازدیداز نمایشگاه گروهی زندگی با ام اس هنرمندان انجمن ام اس خراسان رضوی