بازدید دوره ای واحد بازرسی

در راستای ارتقا کیفیت طبخ غذا آشپزخانه شرکت ایران خودرو خراسان، واحد بازرسی تعاونی فنی و مهندسی اقدام به بازدید دوره ای سر زده از تامین کنندگان خود نمود.سید مرتضی میری، مدیر بازرسی تعاونی در جلسه ای با مدیریت محترم عامل مجموعه ارم پروتئین توس جناب آقای مهندس اکرامی در رابطه با موضوعات مربوطه به تامین سفارشات بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان از خط تولید مجموعه مذکور بازدیدی به عمل اوردند.