بازدید مدیران شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان از بیمه سینا

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ، جمعی از مدیران شرکت تعاونی از دفتر منطقه ای بیمه سینا در شهر مشهد بازدید بعمل آوردند.

در این دیدار ضمن تشریح توانمندی ها و مزایای طرح های بیمه سینا و اعلام آمادگی این بیمه  در تقویت همکاری های فی ما بین ، به معرفی شرکت تعاونی ، شرکت های تابعه و نیازهای آتی بیمه ای مجموعه پرداخته شد.

گفتنی است تعامل و همکاری با شرکت های بیمه ای در راستای افزایش رفاه و آسایش خاطر پرسنل و

با هدف تقویت ارزش و جایگاه نیروی انسانی در مجموعه بزرگ شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان صورت می پذیرد.