بازرسی های دوره ای از تامین کنندگان مواد غذایی اشپزخانه ایران خودرو خراسان

بازرسی دوره ای مدیریت بازرسی ، عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان از شرکت ارتین پروتئین یکتا یکی از تامین کنندگان مواد پروتینی اشپزخانه ایران خودرو خراسان بعمل آمد ،طی این جلسه در رابطه با موضوعات مربوطه به تامین سفارشات با مدیریت محترم عامل مجموعه مربوطه جناب آقای مهندس تذری بحث و گفت و گو گردید و پس از آن از خط تولید بازدیدی به عمل امد