برندگان قرعه کشی مهرماه ١۴٠٢ جشنواره کالا کارت

برندگان ١٠ جایزه ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریالی ویژه خوش حسابانی که اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت نموده اند :

نام و نام خانوادگی-کد پرسنلی

۱-حسنعلی سیدآبادی 31300055
۲-مهشید میرکی مود 10009693
۳-حمید فرخنده جعفر آباد 10512315
۴-محمدرضا توکلی95510391
۵-ابوالقاسم نیک پرور 10001049
۶-علی صادقی فرزقی 96510653
۷-امین حیدری 99511501
۸-رضا محمودی 10003
۹-دانیال داود 13112943
۱۰-محمد دهقان باغچه 10512090

برندگان ۵ جایزه ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریالی ویژه خریداران کالاکارت :

۱-علی اکبر گرمابی 10511417
۲-علی محمد خواجوی مقدم 95511703
۳-علی شجری ده سرخ 10512719
۴-احمد نعمت اللهی 10511227
۵-محسن فارعی 10511162