برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل برون شهری آرمان سیر بینالود

به گزارش واحد ارتباطات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل برون شهری آرمان سیر بینالود در تاریخ ١٧ تیر ماه ١۴٠٢ با حضور اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت حمل و نقل برون شهری آرمان سیر بینالود برگزار شد.