برگزاری مراسم تجلیل و قدردانی از زحمات و تلاش کارکنان
شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان