روز مادر


گرامیداشت روز مادر، فرشته‌ای آسمانی است
که خداوند به هر انسانی در روی زمین یکی از آن‌ها را هدیه داده است
فقط و فقط یکی که هیچ جایگزینی ندارد. و به پاس این رو زفرخنده توسط مدیر عامل از بانوان تلاشگر مجموعه تقدیر به عمل امد