مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم

 
به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با حضور حداکثر اعضا با دستور انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در محل سالن ورزشی شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد این مجمع با تلاوت ایاتی از قران کریم اغاز و در ابتدا مطابق دستور جلسه هیات رئیسه موقت تشکیل شدو پس از آن دستور به استماع گزارش هیات مدیره و بازرس،گزارش حسابرسی داده شد در ادامه جلسه پس از رای گیری و اخذ حداکثر آراء  آقای محمود صابری به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی شمس آبادی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند