مناقصه تامین گوشت قرمز

موضوع مناقصه :

عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه

2- مشخصات و شرایط:

برابر مشخصات و شرایط اسناد

3- محل تحویل:

محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر 60جاده مشهد نیشابور مجتمع کارخانجات ایران خودرو خراسان )ميباشد.

4- زمان تحویل :

از زمان ابلاغیه شروع بکار واحد بازرگانی طی مدت سه ماه می بایست تحویل گردد .

5- كسور قانوني :

كليه كسور قانوني متعلق به موضوع مناقصه و قرارداد آتی به عهده مناقصه پذیرمي باشد و مبالغ آن حسب مورد ازصورت حسابهای مناقصه پذیر کسر میگردد.                                                       

6- دستگاه نظارت :

نظارت بر اجراي مفاد و شرایط مناقصه حاضر بر عهده ي واحد اجرایی  خریدار قرار گرفته كه در چار چوب مفاد قرارداد، نظارت لازم معمول خواهند داشت كه اين نظارت و يا عدم آن، نافي تعهدات و مسئوليتهاي مناقصه پذیردر قبال خریدار نخواهد بود.

فایل ثبتنام:مناقصه خرید گوشت قرمز