مناقصه خرید شنیسل مرغ

١– موضوع مناقصه :

عبارتست از خرید شنیسل مرغ درجه یک با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه

۲- مشخصات و شرایط:

برابر مشخصات و شرایط اسناد

۳- محل تحویل:

محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور مجتمع کارخانجات ایران خودرو خراسان ) ميباشد.

۴- زمان تحویل :

از زمان ابلاغیه شروع بکار واحد بازرگانی طی مدت سه ماه می بایست تحویل گردد.

۵- كسور قانونی :

كليه كسور قانونی متعلق به موضوع مناقصه و قرارداد آتی به عهده مناقصه پذیر ميباشد و مبالغ آن حسب مورد از صورت حسابهای مناقصه پذیر کسر میگردد.                                                       

۶- دستگاه نظارت :

نظارت بر اجراي مفاد و شرایط مناقصه حاضر بر عهده ی واحد اجرایی خریدار قرار گرفته كه در چار چوب مفاد قرارداد، نظارت لازم معمول خواهند داشت كه اين نظارت و يا عدم آن، نافی تعهدات و مسئوليتهای مناقصه پذیر در قبال خریدار نخواهد بود.

٧- دستگاه مناقصه گزار :

دستگاه مناقصه گزار واحد بازرگانی  تعاونی فنی مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان میباشد.

فایل ثبت نام: مناقصه شنیسل مرغ