نمایندگی 3071 ایران خودرو

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در راستای ارائه خدمات خودرویی ، مالک نمایندگی 3071 ایران خودرو و مرکز خدمات خودروهای سفارشی ایران خودرو آپکو می باشد.

این نمایندگی بعنوان نمایندگی برتر استان با ارائه خدمات ارزنده حائز رتبه های منتخب منطقه شرق کشور می باشد.

همچنین مرکز ارائه خدمات خودروهای سفارشی ایران خودرو ،  آپکو ، خدمات سفارشی سازی خودرو در سه حوزه زیبایی، ایمنی و داخلی و همچنین سرامیک خودرو را ارائه می نماید.