پروژه تامین نیروی خطوط تولید شرکت ایران خودرو خراسان

در راستای ارزش آفرینی در توسعه خدمات پشتیبانی ، حضور فعال در تامین نیروی کار خط تولید شرکت ایران خودرو خراسان می باشد که بعهده شرکت تعاونی ایران خودرو خراسان می باشد.

کلیه مراحل مصاحبه ، آموزش و جذب نیروی خط تولید درخواستی شرکت ایران خودرو خراسان توسط شرکت تعاونی تامین می شود.