گزارش تصویری نشست تخصصی در حوزه آموزش با حضور اساتید و کارشناسان رشته علوم تربیتی در
دانشگاه فردوسی مشهد