بازدید دوره ای تجهیزات اتوبوس های ناوگان حمل و نقل شرکت تعاونی

 

واحد حمل نقل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در روز سه شنبه  ۶ خرداد ماه اقدام به بازدید از تجهیزات و اتوبوس های ناوگان خود نمود. در این بازدید که با حضور مسئول حمل و نقل شرکت تعاونی و مدیر عامل و رئیس هیت مدیره شرکت آسیا سفر صورت پذیرفت کلیه اتوبوس هایی که از شهرستان نیشابور به سمت بینالود حرکت میکردند مورد ارزیابی قرار گرفتند.
سید جعفر حسینی مسئول حمل نقل تعاونی گفت در این ارزیابی کلیه پارامتر های مربوط به سلامت رانندگان، تجهیزات ایمنی مورد نیاز در اتوبوس، دفترچه، کارت سلامت، معاینه فنی، نظافت داخل اتوکار، سلامت بدنه اتوبوس ها و وضعیت لاستیک اتوبوس ها کنترل گردید تا پرسنل در سلامت کامل جابجا گردند. وی در ادامه افزود در این جلسه در خصوص نوسازی اتوبوس ها با عمر بالا صحبت هایی صورت پذیرفت و قرار گردید در اسرع وقت این اتوبوس ها تبدیل به اتوبوس های نو یا باعمر کمتر گردند.