بازدید مدیرعامل شرکت از روند اجرایی بازسازی مهمانسرا پیکان شهر تهران

مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان از پروژه بازسازی مهمانسرای پیکان شهر تهران که توسط شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در حال اجرا است بازدید کرد.
در این بازدید مهندس پروانه حسینی در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت و بر رعایت اصول کیفی در اجرا این پروژه تاکید نمود. مهمانسرای پیکان شهر متعلق به شرکت ایران خودرو خراسان بوده که طی قرارداد منعقده توسط شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در حال بازسازی می باشد.