جلسه هماهنگی جهت حضور تیم شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان با حضور اعضا هیات مدیره و سرپرست شرکت برگزار گردید