جلسه هماهنگی جهت حضور تیم ورزشی شرکت یاران ایرانیان نوین خودرو شرق با حضور اعضا هیات مدیره و سرپرست شرکت برگزار گردید