برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

 

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با حضور حداکثر اعضاء با دستور انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد. این مجمع با تلاوت آیاتی از قران کریم آغاز و در ابتدا مطابق دستور جلسه ، هیات رئیسه موقت تشکیل و پس از آن گزارش هیات مدیره و بازرس،گزارش حسابرسی قرائت شد. در ادامه جلسه پس از رای گیری و اخذ حداکثر آراء ، آقای محمود صابری به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی شمس آبادی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.