جلسه هم اندیشی جهت افزایش توانمندی های شرکت تعاونی شرکت تعاونی و بانک شهر