بازدید مدیر توسعه بیمه خاورمیانه از شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

بازدید مدیر توسعه بیمه خاورمیانه از شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران شرکت تعاونی صورت پذیرفت ،راه های همکاری موثر و ارائه خدمات مطلوب به پرسنل تعاونی فنی و مهندسی مورد برسی قرار گرفت.
با توجه به آینده نگری و تامین پشتوانه لازم جهت ایام بازنشستگی ،استفاده از بیمه های عمر و مستمری همیشه مورد استقبال بوده است.
نظر به اینکه بیمه خاورمیانه،به صورت تخصصی در زمینه بیمه زندگی فعالیت دارد،امید میرود همکاری تعاونی فنی و مهندسی و بیمه خاورمیانه،آینده ای روشن و مطمئن برای پرسنل رقم زند.
ایجاد رفاه و نشاط برای پرسنل و خانواده محترمشان از اولویت های تعاونی فنی و مهندسی میباشد.