ازمایش ادواری

سید حسین پروانه حسینی مدیر عامل شرکت تعاونی گفت: به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار با فرد و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان شرکت تعاونی ، معاینات ادواری طب کار سال 1401 توسط تیم پزشکی صورت می پذیرد.
وی با بیان اینکه معاینات و آزمایشات ادواری طب کار ، مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی میبایست همه ساله برای کلیه پرسنل شرکت انجام شود ، افزود : این معاینات در دو مرحله اخذ نمونه در یک روز و ویزیت نهایی توسط پزشک متخصص طب کار پس از دریافت نتایج ازمایشات صورت می پذیرد.
بررسی و پایش سلامت همکاران با توجه به وظیفه محوله و شرایط محیطی کار ، بررسی انطباق وضعیت بدنی همکاران با شغل فعلی آنها از جمله مهمترین اهداف معاینات ادواری طب کار می باشد