بازرسی های دوره ای از تامین کنندگان مواد غذایی اشپزخانه ایران خودرو خراسان

به گذارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ،بازرسی دوره ای مدیریت بازرسی و عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان یران خودرو خراسان از تامین کنندگان مواد پروتئینی آشپزخانه ایران خودرو خراسان به عمل آمد.
طی این بازدید در ارتباطات با موضوعات مربوط به تامین سفارشات بحث و گفتگو گردید. در ادامه سید مرتضی میری مدیر بازرسی عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ضمن تاکید بر اهمیت کیفیت در تامین مواد اولیه گفت:از اهداف ما در آشپزخانه ایران خودرو ،ارائه غذایی با کیفیت ، سالم و در خور شان پرسنل است
وی افزود:بازدید های دوره ای منظم از تامین کنندگان مواد اولیه در راستای افزایش کیفیت و نظارت بر انجام صحیح کار صورت می گیرد. در انتها این بازدید از خطوط تولید بازدید به عمل آمد .