بازدید سرپرست اداری تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودروخراسان از پرسنل شرکت

 
در این بازدید خانم دلیری سرپرست اداری شرکت ازمحیط کار پرسنل شرکت ایران خودرو خراسان بازدید به عمل اورد.
در ادامه فرایند بازدید با برگزاری جلساتی با پرسنل تعاونی در بخش های مختلف از نزدیک در جریان فعالیت های این عزیزان قرار گرفت و نسبت به رفع مشکلات انان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد
وی در پایان از زحمات پرسنل اداری شرکت که در بازه ای کوتاه نسبت به تامین حداکثری نیرو مورد نیاز ایران خودرو خراسان از هیچ تلاشی کوتاهی ننموده اند تقدیر و تشکر به عمل اورد