مناقصات

جولای 14, 2022

مناقصه تامین گوشت قرمز

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه 2- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد 3- محل تحویل: […]