مناقصه و مزایده

سپتامبر 5, 2023

مناقصه خرید ران مرغ

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور مجتمع کارخانجات […]
می 31, 2023

مناقصه خرید گوشت

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور مجتمع کارخانجات […]
می 31, 2023

مناقصه خرید شینسل مرغ

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید شنیسل مرغ با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور […]
می 31, 2023

مناقصه خرید ران مرغ 

–موضوع مناقصه : عبارتست از خرید ران مرغ با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور […]
جولای 14, 2022

مناقصه تامین گوشت قرمز

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه 2- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد 3- محل تحویل: […]