مناقصه و مزایده

مارس 18, 2024

مناقصه خرید ران مرغ

١- موضوع مناقصه : عبارتست از خرید ران مرغ درجه یک با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر […]
مارس 18, 2024

مناقصه خرید شنیسل مرغ

١– موضوع مناقصه : عبارتست از خرید شنیسل مرغ درجه یک با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان […]
فوریه 20, 2024

مناقصه خرید برنج

–موضوع مناقصه : عبارتست از خرید برنج پاکستانی درجه یک با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر 60جاده […]
اکتبر 9, 2023

مناقصه خرید سرور و یو پی اس

۱- موضوع مناقصه : عبارتست از خرید، نصب و راه اندازی پشتیبانی و آموزش تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات و خرید سيستم برق اضطراری يو پی اس […]
سپتامبر 5, 2023

مناقصه خرید ران مرغ

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور مجتمع کارخانجات […]
می 31, 2023

مناقصه خرید گوشت

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور مجتمع کارخانجات […]
می 31, 2023

مناقصه خرید شینسل مرغ

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید شنیسل مرغ با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور […]
می 31, 2023

مناقصه خرید ران مرغ 

–موضوع مناقصه : عبارتست از خرید ران مرغ با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه ۲- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد ۳- محل تحویل: محل تحویل موضوع قرارداد آشپزخانه ايران خودرو خراسان (کیلومتر ۶۰جاده مشهد نیشابور […]
جولای 14, 2022

مناقصه تامین گوشت قرمز

–موضوع مناقصه : عبارتست از  خرید گوشت قرمز با مشخصات و شرایط اعلامی در اسناد مناقصه 2- مشخصات و شرایط: برابر مشخصات و شرایط اسناد 3- محل تحویل: […]