برد تیم یاران ایرانیان نوین خودرو شرق در نخستین دیدار دوستانه