مدیران شرکت

مدیران شرکت تعاونی

حمید خسروی

مدیر اداری و مالی

احمد رضا فرهنگیان

مدیر بازرگانی

حامد عامری

سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات

حسین معرفتی

سرپرست سایت بینالود

حسین حسن زاده

مدیر نمایندگی

سید جعفر حسینی

مسئول حمل و نقل

محمد خادمی

مسئول مالی

امیر خسرو زاهدی فر

مسئول اداری