مدیران شرکت

مدیران شرکت تعاونی

ام البنین دلیری

مدیر اداری و منابع انسانی

حسین حسن زاده

مدیر نمایندگی 3071 ایران خودرو

حمیدرضا غفرانی

سرپرست مالی

حامد عامری

مدیر فناوری اطلاعات

سید مرتضی میری

مدیر بازرسی ،عملکرد و امور حقوقی

محمود حامدی یکتا

سرپرست ارتباطات و امور مشتریان

مجتبی شمس آبادی

مدیر سایت بینالود

حسین معرفتی

مدیر بازرگانی

مهدی قربانیان

مهدی قربانیان

مدیر حسابرسی داخلی