مدیران شرکت

مدیران شرکت تعاونی

امیر خسرو زاهدی فر

مدیر اداری

حسین حسن زاده

مدیر نمایندگی

نوشین تابان

مدیر مالی

حسین معرفتی

مدیر بازرگانی
 

حامد عامری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

سید مرتضی میری

مدیر بازرسی و عملکرد حقوقی

احمد رضا فرهنگیان

کارشناس اجرایی حوزه مدیریت
 

مجتبی شمس آبادی

مدیر اجرایی سایت بینالود