مدیران شرکت

مدیران شرکت تعاونی

حمیدرضا ارجی

مدیر اداری و منابع انسانی

حسین حسن زاده

مدیر نمایندگی 3071 ایران خودرو
2غفرانی-copy-Recovered

حمیدرضا غفرانی

مدیر مالی

حامد عامری

مدیر طرح و برنامه

سید مرتضی میری

مدیر حقوقی و رسیدگی به شکایات

هما سلیمانپور

مدیر تجارت الکترونیک
قالب-عکس-سایت-حشمی

امیرحسین حشمی گجوان

سرپرست حسابرسی
مدیر بازرگانی