مدیران شرکت

مدیران شرکت تعاونی

محمد خادمی

مدیر مالی

احمد رضا فرهنگیان

مدیر بازرگانی

امیر خسرو زاهدی فر

مدیر اداری

حامد عامری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجتبی شمس آبادی

مدیر اجرایی سایت بینالود

حسین حسن زاده

مدیر نمایندگی

سید مرتضی میری

مدیر حقوقی