اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

محمد قنبری

رئیس هیأت مدیره

علی حجری محمد زاده

نائب رئیس هیأت مدیره

جواد پیمانی

عضو اصلی هیأت مدیره - منشی

رضا اسداللهی

عضو اصلی هیأت مدیره
 

حمید رضا رحیم زاده

عضو اصلی هیأت مدیره

سید حسین پروانه حسینی

مدیر عامل