اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 
INFO-GHANBARI

محمد قنبری

رئیس هیأت مدیره
INFO-KHATAMI

سيدمجيد خاتمی

نائب رئیس هیأت مدیره
INFO-PEYMANI copy

جواد پیمانی

عضو اصلی هیأت مدیره
INFO-NAGHASHZADEH

احسان نقاش زاده

عضو اصلی هیأت مدیره

 
INFO-ZAKERI

رسول ذاكری

عضو اصلی هیأت مدیره - منشی

حمیدرضا ارجی

سرپرست شرکت تعاونی