مسئولیت اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility) یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکت ها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.
مطالبه از سازمان ‌ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روز افزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»، در دهه ‌های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر به این شده ‌است که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان ها یا CSR در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند. CSR یعنی اینکه سازمان ‌ها در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می کنند. بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان ها دیگر فقط در مقابل سهام داران شان مسئول نیستند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود بی اندیشند. بدین ترتیب انتظار می رود سازمان ها که در ارتباط با ذی-نفعان دیگری نیز هستند، خواسته های مشروع آن‌ها را هم مورد لحاظ قرار دهند.
حوزه های گوناگون مسئولیت اجتماعی که شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به آن ها ورود و سرمایه گذاری کرده است شاید سودآوری قابل توجه و شایسته ای نداشته باشد اما به یقین”سرمایه نمادین” مهمی محسوب می شود که می تواند برند و نام نیک شرکت را همچنان با اقتدار بر قله افتخار استان و کشور حفظ نماید.
اخلاق حرفه‌ای
دربرگیرنده اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ای در مشاغل گوناگون است. افراد شاغل در موقعیت‌های حرفه‌ای از مهارت‌ها و دانش خود برای انجام کار بهره می‌گیرند.
این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت‌ها و دانش و تصمیم‌گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست، می‌باشند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائه خدمات به جامعه یک مسئله اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه‌ای است.
ازجمله پیش‌نیازهای وجود اخلاق حرفه‌ای در سازمان می‌توان به مواردی نظیر: صداقت، راست‌کرداری، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، رازداری، بی‌طرفی، وفاداری و تبعیت از قانون اشاره نمود.