بازدید مدیر عامل شرکت آپکو از تعاونی فنی و مهندسی به منظور اعطا نمایندگی مجاز

 
بازدید مدیر عامل شرکت آپکو از تعاونی فنی و مهندسی به منظور اعطا نمایندگی مجاز
به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان، در این بازدید که با حضور مدیر عامل و چند تن از مدیران شرکت آپکو و مدیر عامل و مدیر نمایندگی ۳۰۷۱ صورت پذیرفت در خصوص نحوه واگذاری این امتیارز بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
در پایان از فضا در نظر گرفته شده جهت استقرار فروشگاه اپکو بازدید میدانی به عمل امد