مراسم معارفه مشاور امور مالی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان برگزار شد