به مناسبت روز حسابدار صورت گرفت، تقدیر و تشکر از پرسنل واحد مالی شرکت ایران خودرو خراسان